• Διαχείριση έργων
  • Κατασκευή δομικών έργων & υποδομών
  • Ηλεκτρο-μηχανολογικά έργα
  • Ηλεκτρο-μηχανολογικές μελέτες
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες